Professionals worden in toenemende mate  gevraagd rekenschap af te leggen over hun inzet. Bedrijven willen weten wat het inzetten van ‘ons’ oplevert: ze willen zien welke stappen er ondernomen zijn, waartoe ze hebben geleid, hoe effectief en duurzaam deze zijn.  Dit geldt zowel voor individuele als voor team en organisatie trajecten. Rekenschap raakt ook aan verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van je handelen en deze onder ogen te durven komen als ze tegenvallen en te waarderen als ze meevallen. Het rekenschap geven over de effecten van de geleverde inspanningen vindt plaats via soft controls. Hier kun je de 100 softcontrols indicatoren downloaden.

Soft controls kunnen in de praktijk een hardere werking hebben dan zogenaamde hard controls.

– Prof Harrie Aardema

In de i movements survey worden deze softcontrols gemeten aan de hand van 100 stellingen die hieraan gekoppeld zijn.  De effecten worden uitgedrukt in een percentage ‘ontwikkelruimte’ aan de hand van een Rikertschaal in een range van nooit-incidenteel-soms-meestal-altijd.

Een andere indeling van de softcontrols is die naar onderstroom en bovenstroom. Deze  termen om een organisatie te duiden zijn in 2008 geïntroduceerd door Dr. Rob van Es in zijn bekroonde boek ‘Veranderdiagnose’. Hierbij is de bovenstroom het zichtbare in de organisatie zoals de structuur, de processen, de systemen, etc. Bij mensen is de zichtbare bovenstroom het gedrag, de manier waarop ze zich uiten en met elkaar omgaan. De onderstroom in de organisatie is de onzichtbare cultuur, de sfeer, het werkklimaat, de onderlinge verhoudingen, etc. De onderstroom bij mensen is het gevoel en de beeldvorming die mensen hebben.

Hard controls are like a map that tells what should be there, soft controls are what’s really there within people.

– James Roth