eMovement heeft samen met Radar Zorg het leer- en ontwikkeltraject  ‘Natuurlijk Samenwerken’ ontwikkeld en uitgevoerd. Dit met als trajectaanpak:  SLOW.  Dit  staat voor  ‘Samen Lerend Op Weg’  en  is  gericht op het creëren van een onafhankelijke, zelfbewust groep of groepen leidinggevenden en medewerkers die samen de ambitie hebben om een eenheid te worden die elkaar door dik en dun steunt.  Een eenheid die de durf heeft elkaar en anderen aan te spreken, met eigen standpunten te komen en die gericht is op de missie, ambitie en waarden van de organisatie waar ze voor werken. Dit door aansprekende ,merkbare resultaten neer te zetten.

Het traject bestaat uit  3 modules  van 6 afzonderlijke dagen ingericht naar het onderstaande concept. Voor organisaties die met hun teams op weg gaan of zijn naar zelfsturing of zelf organiseren legt dit traject een sterk geïnternaliseerd  fundament dat voldoet aan de eisen van kwaliteitsborging en de wenselijkheid van persoonlijk  ondernemerschap.

Ambities traject
De overall ambities van het SLOW traject zijn enerzijds gericht op het ontwikkelen van de talenten en capaciteiten van individuele leidinggevenden. Anderzijds is het traject gericht op  de ontwikkeling van de leidinggevenden als  één team waarbij deze ontwikkeling de basis vormt om te komen tot verdere ontwikkeling van de (netwerk)organisatie.  Tot slot is het de ambitie van het traject dat een hoge mate van bewustzijn ontstaat bij het belang van de eigen rol, de eigen positie en de kracht van samen.

Beoogde resultaten module 1
De rode draad door het hele traject is het verbinden en versterken van leidinggevend kader.  Het resultaat is dat het leidinggevend team inzicht heeft in haar eigen positie en rol en daardoor meer als een eenheid optreedt, zich onafhankelijk opstelt door op te staan en zelf met standpunten en visies komt. Hierbij voelen individuele teamleden of groepjes zich door het gehele team gesteund als ze voor  zichzelf of anderen opkomen en als ze zich  zichtbaar uitspreken.(het vormen van een POSSE) Er is een onderling stilzwijgende vertrouwen doordat de teamleden het risico durven nemen dat het ook anders kan gaan als ze verwachten.  Het verbinden en versterken uit zich daarnaast doordat leidinggevenden elkaar opzoeken, zonder dat dit van hoger of lager hand gevraagd wordt. Dit met als doel samen iets tot stand te brengen en hier als gehele team de verantwoordelijkheid voor te nemen. Het resultaat is tot slot dat de leidinggevenden  hun gesprekken anders gaan voeren, meer echte gesprekken, zowel met elkaar als met hun  leidinggevenden(medewerkers, partners, cliënten zit in module 2).

Realisatie resultaten module 1
Zowel de ambitie als de beoogde resultaten zijn niet vertaald naar harde, smart doelstellingen. De aard en opzet van deze module leent zich daar ook niet voor. Wat wel meetbaar is zijn de kwalitatieve uitspraken van de deelnemers en de zichtbare impact in de organisatie. In een tabel worden de belangrijkste resultaatgebieden gewaardeerd naar verkregen inzichten en gerealiseerde  impact op schaal van 1 t/m 10(van laag naar hoog). Hierdoor vindt meteen na afloop een effectmeting plaats. Deze wordt periodiek herhaald.

Beoogde resultaten module 2
De rode draad in  module 2 richt zich op  ´verdiepen en verbreden´ van de leidinggevenden. De aandacht gaat hierbij uit naar de beïnvloedende factoren die bij het concept horen: afhankelijkheid, behoedzaamheid, integriteit en wederkerigheid.  De specifieke thema´s zoals deze hierboven in het programma staan toegelicht zijn deels gekoppeld aan deze rode draad. Voor het andere deel zijn de thema´s gekoppeld aan het ontwikkelen van competenties die horen de bij verdere professionalisering. De beoogde resultaten uit module 1 bestendigen zich en groeien verder uit(verdiepen) en de leidinggevenden zijn in staat vanuit hun teamontwikkeling de vertaalslag te maken naar de ontwikkeling van hun eigen  teams(zelfsturend/zelforganiserend/zelfredzaam) en andere projecten en trajecten waar ze aan onderdeel van uitmaken (verbreden).
Het resultaat is daarnaast een verdere verkenning op de professionalisering hoort bij de inrichting en aansturing van de teams. Deze verkenning leidt tot een beter en meer inzicht in de werking van de eigen teams en vormt de basis om tot verdere teamontwikkeling te komen. Ook wordt deze verkenning gebruikt om tot individuele competentie- ontwikkel- en koesterpunten te komen.

Realisatie resultaten module 2
Zowel de ambitie als de beoogde resultaten zijn niet vertaald naar harde, smart doelstellingen. De aard en opzet van deze module leent zich daar ook niet voor. Wat wel meetbaar is zijn de kwalitatieve uitspraken van de deelnemers en de zichtbare impact in de organisatie. In een tabel worden de belangrijkste resultaatgebieden gewaardeerd naar verkregen inzichten en gerealiseerde  impact op schaal van 1 t/m 10(van laag naar hoog). Hierdoor vindt meteen na afloop een effectmeting plaats. Deze wordt periodiek herhaald.
Module 3 is volledig op maat en wordt samen lerend ontwikkeld met als centrale aandachtspunten Impact en borging!

Meer informatie over het SLOW traject via onderstaand formulier.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *